Skip to content

Regulamin

Regulamin Dni Jakuba Wędrowycza (zwanych dalej „konwentem”)

1. Konwent odbywa się na terenie szkoły w Wojsławicach. Część punktów programu może odbyć się w innych częściach Wojsławic.

2. Na terenie, na którym odbywa się konwent przebywać mogą jedynie organizatorzy, obsługa, ochrona, goście, twórcy programu oraz osoby, które opłaciły akredytację. Jako teren należy rozumieć: teren szkoły oraz teren wokół szkoły (ogrodzony płotem).

3. Na terenie szkoły można przebywać w godzinach: od piątku, godz. 13:00 – do niedzieli, godz. 15:00, obiekt udostępniony jest konwentowiczom również w godzinach nocnych.

4. Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji. Wydanie kolejnego identyfikatora kosztuje cenę wejściówki. Osoby nie posiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu decyzją organizatorów.

4a. Akredytacja uczestników odbywa się wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Odstępstwa od tej zasady może zarządzić koordynator DJW.
Piątek – 15:00 – 22:00
Sobota – 09:00 – 21:00
Niedziela – 10:00 – 15:00

4b. Osoby poniżej 18 roku życia, chcące wziąć udział w wydarzeniu, zobowiązane są do przyniesienia pisemnej zgody opiekunów prawnych.
Wzór zgody do pobrania tutaj bądź u dołu strony.

4c. Dzieci do 8 roku życia wchodzą na teren imprezy za darmo. Należy udokumentować wiek dziecka stosownym dokumentem ze zdjęciem. Dzieci muszą być pod opieką rodzica, bądź opiekuna prawnego.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

6. Na terenie szkoły* obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane decyzją organizatorów z terenu szkoły, bez zwrotu akredytacji. Alkohol można spożywać w wyznaczonych do tego miejscach poza budynkiem szkoły. Prosimy o umiar, kulturalne zachowanie i sprzątanie po sobie.

* – oraz w bezpośrednim obrębie wejścia do niej (monitoring!)

7. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie poza budynkiem szkoły (monitoring!).

8. Na terenie konwentu należy zachować porządek i czystość.

8a. Zakazane jest załatwienie potrzeb fizjologicznych w innych miejscach niż wyznaczone do tego punkty sanitarne, tj. toalety szkolne! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozbawienia akredytacji uczestnika DJW (bez zwrotu akredytacji), w przypadku nie przestrzegania tego punktu.

9. Na teren konwentu zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni białej, palnej i pistoletów na kulki. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie konwentu.

1o. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozbawienia akredytacji uczestnika DJW (bez zwrotu akredytacji), w przypadku nie przestrzegania tego punktu. W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora, którego decyzja jest ostateczna.

11. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz reklamy wszelkich przedsięwzięć i instytucji (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: sponsorów, przyjaciół i patronów medialnych, konwentów oraz tych, którzy uzyskali zgodę na reklamę decyzją Koordynatora.

12. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na konwencie.

12a. W konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na terenie konwentu może brać udział tylko uczestnik DJW z opłaconą, widoczną i podpisaną akredytację.

13. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.

14. Nabywając wejściówkę nabywca zostaje wciągnięty na listę uczestników konwentu. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia sprzedania akredytacji bez uzasadnienia decyzji. Odwołania od decyzji można kierować wyłączenie do Koordynatora imprezy.

16. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu może spowodować usunięcie decyzją organizatorów danej osoby z konwentu bez zwrotu akredytacji.

Wzór pozwolenia od rodziców / opiekuna prawnego.

Zgoda rodzica – opiekuna prawnego

O NAS

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” stowarzyszeniem zrzeszającym sympatyków i miłośników fantastyki.